REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.FiaF.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.FiaF.pl prowadzony jest przez firmę FiaF wpisaną pod numerem NIP 8522684881, nr REGON 522736760 z siedzibą w Szczecinie 70-464 Szczecin, ul.Monte Cassino 5/1 zwanym ,,Sprzedającym’’.

§ 1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji – towary używane z widocznymi na zdjęciach wadami i uszkodzeniami. Wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

5. Towar – rzeczy których dotyczy umowa sprzedaży, prezentowane w sklepie internetowym.

6. Umowa – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.FiaF.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może kupić towar.

8. Strona – Sprzedający i Kupujący

9. Strona internetowa – strona internetowa sklepu znajdująca się pod adresem www.FiaF.pl

10. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2

Zasady ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są używane z widocznymi na zdjęciach wadami lub uszkodzeniami. Towary dostępny w Sklepie pochodzą z legalnych źródeł i nie posiadają obciążeń prawnych.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Składanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie drogą e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.FiaF.pl

2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.

4. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( nie zawierają podatku VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego towaru przyjętego do realizacji.

8. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.

9. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia przez stronę internetową lub drogą e-mail jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia.  

10. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

11. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

12. Klient akceptuje ostatecznie złożone drogą internetową zamówienie w momencie jego końcowego potwierdzenia opcją “potwierdź: zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

13. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu.

14. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się:

    1. w przypadku płatności przelewem – w najbliższy dzień pracujący po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. 

    2. w przypadku wyborem opcji „za pobraniem” w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym dokonano złożenia zamówienia.

§ 4

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego..

3. Płatność przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym – wówczas Sklep rezerwuje towar  do 7 dni roboczych aż Kupujący zgłoszenia się po odbiór i dokona zapłaty.

  • Jeżeli klient nie zjawi się w ciągu 7 dni roboczych rezerwacja ulegnie anulowaniu.

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi 2 dni robocze.

5. Zamówienia nietypowe i ponadgabarytowe realizowane są do 14 dni roboczych po wcześniejszej indywidualnej wycenie kosztów transportu oraz zaakceptowaniu ceny przez Kupującego.

6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem określonym w pkt.3. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przedpłata/przelew” do czasu podanego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

7. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firmy kurierskiej.

8. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

9. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem kosztów wysyłki w każdej chwili

10. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłat za wysyłkę, umieszczając stosowną informację na stronach www.FiaF.pl

§ 5

Płatności

1. Do transakcji dołączony jest paragon fiskalny lub faktura. Na życzenie Kupującego po przekazaniu sprzedawcy niezbędnych danych Sprzedający wystawi fakturę.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar zamówiony w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, (nie dotyczy, gdy płatność następuje przy odbiorze – opcja za pobraniem). W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

  • Płatność przy odbiorze przesyłki (opcja za pobraniem)
  • Wpłata na konto bankowe o numerze 17 2490 0005 0000 4530 2953 0844 prowadzone przez ALIOR Bank (opcja przedpłata/przelew)
  • Przelew online PayU.
  • Odbiór i płatność w siedzibie firmy.

4. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6

Odbiór towaru

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Konsumentowi towaru, a w przypadku towarów wysyłanych partiami w dniu dostarczenia ostatniego zamówionego towaru.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć za pomocą gotowego formularzu lub sformułować oświadczenie samodzielnie, które powinno zawierać listę zwracanych towarów, datę odbioru towaru, imię, nazwisko, adres Konsumenta, datę wystawienia oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Konsumenta w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6. Sprzedający ma prawo nie przyjąć zwrotu po upływie 14 dni od momentu dostarczenia Klientowi towaru.

7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8. Zwracane towary wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowodem potwierdzającym, że Konsument nabył towar u Sprzedającego (np. paragon, faktura) należy zwrócić na adres Sprzedającego.

9. W sytuacji niezgodności towaru Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego paragrafu). W przypadku, gdy towar nie zostanie zwrócony przed upływem tego terminu, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego towaru.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

14. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 12 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura lub paragon korygujący. Faktura lub paragon korygujący zostanie wysłana do Konsumenta listem bądź drogą e-mail. Konsument powinien potwierdzić otrzymanie Faktury korygującej.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz sprowadzona na życzenie klienta.    

§ 8

Procedura reklamacji

1. Towary posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Unii Europejskiej..

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby firmy.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, które nie zostały opisane lub pokazane na zdjęciach na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i będą one stosowane również przy rozpatrywaniu reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia towaru do Sprzedawcy i przed upływem tego terminu Kupujący zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedawcy.

5. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@fiaf.pl.W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni reklamacje rozpatrzy, a Kupujący otrzyma w tej sprawie odpowiedź.

6.Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym i kompletny, w opakowaniu, w którym Klient otrzymał towar. Nie może nosić śladów eksploatacji. 

7.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest FiaF z siedzibą przy ul. Monte Cassino 5/1, 70-464 Szczecin.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z nami, pisząc na adres kontakt@fiaf.pl

3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

6. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń1.

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy maszynohurt.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.FiaF.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.FiaF.pl/ w siedzibie firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).